Bo- og miljøtjenesten

Enheten yter miljøtjenester i hjemmet samt aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemning over 18 år. I spesielle tilfeller til andre voksne mennesker med et høyt bistandsbehov. Mange behov for tett oppfølging i dagliglivet og får et individuelt tilrettelagt botilbud og miljøarbeid i egne hjem.

Vi har i dag et nytt bygg på Notevarp, hvor det er 12 omsorgsboliger med tilgang til fellesareal. Kontorer og personalbase knyttet til denne tjenesten er lokalisert her.

Tjenestetilbud

Arbeid og dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Gir tilrettelagt tilbud mandag - fredag. Enheten har tilbud om aktiviteter sentralt på Gvarv på dagtid. I tillegg har vi noen plasser på Idea, og tilrettelagt arbeid ved lokaler på Gvarv, Notodden og Nome.

Mange tjenestemottakere deltar på tilrettelagte fritidstilbud i nærområdet i tillegg til at de naturlig deltar på arrangementer i bygda. Funksjonshemmede som trenger bistand for å delta på ulike aktiviteter kan få ledsagerbevis.


Oppnevnelse av Verge

Fylkesmannen oppnevner verge.

 

Hjelp med personlig økonomi/regnskap

En verge hjelper bruker med personlig økonomi/regnskap. Personal i Bo- og miljøtjenesten forvalter kun lommepenger for bruker/beboer.


Bolig

Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe egnede boliger til tjenestemottakerne. Tjenestemottakerne skal motta leiekontrakt og betaler for leie av kommunale boliger. Den som skal leie bolig kan søke hjelpe- og grunnstønad gjennom NAV.


Kompetanse- og utviklingstiltak

Virksomheten skal også ha et førende ansvar for kompetanse- og utviklingstiltak i forhold til tjenester for utviklingshemmede og andre som har varige funksjonsnedsettelser. Behovet for tjenester vurderes ut fra lov om sosiale tjenester.


Hvordan søke?

For å få hemmebasert hjelp eller arbeids- og aktivitetstilbud må du søke. Bruk dette søknadsskjema (PDF, 124 kB) eller kontakt Tildelingskontoret for å få det tilsendt.


Behandlingstid

Tildelingskontoret vil fatte et vedtak innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det nødvendig å bruke lengre tid vil du få et brev om dette der det opplyses om hvor lang tid man forventer det skal ta før saken er ferdigbehandlet.


Pris / Gebyr

Hjemmetjenester/miljøarbeid er gratis. Praktisk bistand beregnes med en egenandel pr. mnd. avhengig av inntekt. Betalingssatsene finner du ved å klikke her (PDF, 108 kB). Tjenestemottakere som bor i kommunale leiligheter betaler månedlig husleie til kommunen.


Klagemuligheter

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Sauherad kommune, Tildelingskontoret, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen. Overordna klageinstans er Fylkesmannen i Telemark.


Merknader

Ved oppsigelse av ordningen må du gi beskjed til Bo- og miljøtjenesten så tidlig som mulig.
 

Leder for Aktivitetssenteret
Olaug Fjeldly: tlf. 40 90 89 39

Lagleder for hjemmetjenester
Randi Hegna Prestbakken: tlf. 35 95 79 35 / 35 95 79 36


Her finner du mer informasjon om våre tjenester. (PDF, 454 kB)

Kontaktperson

Ole Sønnik Larsen
Avdelingsleder Bo- og miljøtjenesten Notevarp
E-post
Telefon 35 95 79 36

Adresse

Besøksadresse
Skrivarvegen 1A

Kartpunkt