Rehabilitering og individuell plan

Koordinerende enhet skal sørge for at alle som er i behov for rehabilitering/habilitering og oppfølging fra kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten og andre over lengre tid, får hjelp til å koordinere denne oppfølgingen, og at alle tjenestene sees i en sammenheng.


Formål med tjenesten

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester skal fremme mestringsevne og understøtte pasientens og brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse.


Individuell plan og koordinator

Kommunen har ansvar for å utarbeide individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator. Planen inneholder gjerne en oversikt tjenester, kontaktinformasjon til de som gir tjenestene og mål og ønsker for rehabilitering/habilitering. Koordinator er kontaktperson og samarbeide med bruker om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person som allerede kjenner bruker.


Hvordan søke tjenesten?

Koordinerende enhet/Rehabiliteringsteam behandler søknader om rehabilitering/habilitering for barn opp til 18 år og voksne som naturlig faller inn under enhetene Helse, Bo og Miljøtjenesten. Vi er koordinerende enhet ift individuell plan og koordinator, og behandler alle kommunens søknader ang dette.

Last ned søknadsskjema eller kontakt Tildelingskontoret for skjema eller mer informasjon.


Leder av Koordinerende enhet/ Rehabiliteringsteamet:
Martin Ytreland , telefon: 35 95 79 01/992 30 525.

Kontaktperson

Martin Ytreland
Leder Bygdeheim / Koordinerende enh. / Tildelingsk
E-post
Telefon 35 95 79 01
Mobil 992 30 525

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt