Voksenopplæring

Elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av tilpasninger av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning når dette er begrunnet i en faglig utredning fra PPT.

Vanlige henvisningsgrunner kan være konseKlikk for stort bildetrasjonsvansker, vansker med oppmerksomhet, lese- og skrivevansker, lærevansker, utviklingsforstyrrelse, emosjonelle og sosiale vansker, språkvansker og atferdsvansker. Det er elevens funksjonsnivå og individuelle forutsetninger, og ikke en eventuell diagnose, som er avgjørende for behovsvurderingen.

Eleven selv og / eller voksenopplæringen kan søke om utredning fra PPT for eventuell rett til spesialundervisning. Også skolehelsetjeneste, verge og lege / legespesialist kan være aktuelle henvisere sammen med elev.

Henvisningsskjemaer

Klikk for stort bilde

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om den voksne eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at eleven (eventuelt vergen) har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt