Skjemaer - og hvordan søke om hjelp fra PPT

Klikk for stort bildeBakgrunnen for en henvisning til PPT er ofte at elev/foresatte og/eller barnehage/skole opplever at et barn/elev ikke utvikler og lærer som forventet.

En henvisning skjer oftest i et samarbeid mellom skole/barnehage og elev/foresatte. Også helsestasjonen, lege/legespesialist og barnevernet kan være aktuelle henvisere sammen med foreldre.

Der det foreligger mistanker om uviklingsforstyrrelser eller andre alvorlige vansker, viderehenvises saken til andre hjelpeinstanser (eks. habiliteringstjeneste, barne- og ungdomspsykiatri).


Henvisningsskjemaer

Elevsak (enkeltsak)
For barnehage og grunnskole.


Videregående opplæring
Utvidet opplæringstid i videregående opplæring.

Voksenopplæring

Klagemuligheter

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til barnehagen/skolen innen tre uker. Det er barnets totale opplæringstilbud som kan påklages.

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Kartpunkt