Førskolealder

Spesialpedagogisk hjelp gjelder for barn som ikke har begynt på skolen. Spesialundervisning gjelder for barn og ungdom som går på skolen. Barna har rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om de går i barnehage eller ikke.

Klikk for stort bilde

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Eksempel på spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Du som er forelder, skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Bekymret for barnets utvikling

Hvis du eller noen andre som kjenner barnet ditt, er bekymret for utviklingen til barnet ditt, skal kommunen og PPT vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Foresatte i samarbeid med barnehagen/barnehageansvarlig i kommunen oversender søknad om spesialpedagogisk hjelp til Midt-Telemark PP-kontor til sakkyndig vurdering. Før barnet ditt får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Klikk for stort bilde

 

Gebyr/Pris

Tjenesten er gratis. Hvis barnet er i barnehage, vil foreldrene få fradrag i foreldrebetalingen for den tiden barnet får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

 

 

Hva kan jeg forvente av kommunen?

De skal

 • Involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • Vurdere om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Be PPT om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • Gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • Sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året

Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder

 • Kan kreve at kommunen undersøker om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • Skal bli involvert og si ja før kommunen ber PPT om å utrede barnet ditt
 • Skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet ditt skal få spesialpedagogisk hjelp
 • Skal få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet ditt får, og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • Kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen


Hva betyr

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp
Et enkeltvedtak er et brev fra kommunen som sier om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva det skal være. Foreldrene kan alltid klage på enkeltvedtaket.

Les mer

Sakkyndig vurdering
En sakkyndig vurdering er et dokument fra PPT som viser om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp, og som gir råd om hva slags tilbud barnet, foreldrene eller barnehagen bør få.

Les mer

Spesialpedagogisk hjelp
Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Les mer

Likverd i barnehagen
Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.

Les mer

 

Henvisningsskjemaer

Elevsak (enkeltvedtak)

 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet er unnntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt