Elever i videregående opplæring

PPT har ansvaret for å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever dette, som for eksempel ved behov for spesialundervisning og/eller særskilt inntak til videregående opplæring. Elever som mottar spesialundervisning kan også ha rett til utvidet opplæringstid.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Klikk for stort bildeer en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Henvisning til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. 

Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
 

PPT bistår også lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.
 

Utvidet opplæringstid

Elever som mottar spesialundervisning kan etter opplæringsloven ha rett til utvidet opplæringstid. Utvidelsestiden er inntil to år når det forutsettes at dette er nødvendig for å nå de fastsatte læringsmålene for eleven. Fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid på bakgrunn av sakkyndig vurdering (se utdrag fra opplæringsloven under).
 
Klikk for stort bildeOpplæringsloven § 3-1 (…) Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. Kravet om sakkunnig vurdering gjeld ikkje for elevar med rett til særskild språkopplæring etter § 3-12.
 

Gebyr/Pris

Tjenesten er gratis.
 

Henvisningsskjema  

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene / eleven har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.
 

Klagemuligheter

Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til barnehagen/skolen innen tre uker. Det er barnets totale opplæringstilbud som kan påklages.
 

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt