Elever i grunnskolen

Elever i grunnskolen som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Klikk for stort bildeHvis barnet ditt ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning. Skolen har ansvar for å informere foreldre/foresatte om hvilke rettigheter elevene har.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset ditt barns behov.

Hvis du eller skolen er bekymret for om ditt barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for ditt barn. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PPT vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

For elever som vurderes å ha rett til spesialundervisning, utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP) i samarbeid med PP-tjenesten og foreldrene. Rektor fatter enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig tilråding og IOP.

Gebyr/Pris

Tjenesten er gratis.


Hva kan jeg forvente av skolen?


Skolen skal

 • Involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • Vurdere om barnet har tilstrekkelig læringsutbytte
 • Be PPT om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • Fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • Lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • Gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • Lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • Sørge for at du og barnet ditt  får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før dere bestemmer dere

Klikk for stort bilde

 


Hva kan jeg gjøre?


Du som er forelder

 • Kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • Skal bli involvert og si ja før skolen ber PPT om å utrede barnet ditt
 • Skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning
 • Skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • Kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning
 • Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • Kan bestemme om barnet ditt på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning
   

Faser i saksgangen

 1. Du tror at eleven ikke får tilfedsstillende utbytte
 2. Skolen sender en henvisning til PPT
 3. PPT gjør en sakkyndig vurdering av elevens behov
 4. Skolen vurderer og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning
 5. Eleven får spesialundervisning
 6. Skolen evaluerer og vurderer veien videre
   

Henvisningsskjemaer

Elevsak (enkeltvedtak)

 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt