Informasjon til voksne og foreldre om barnevern

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over mange år. Slike tiltak kan eksempelvis være støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc.

 

Gangen i en barnevernssak

  1. Bekymringsmelding
  2. Undersøkelse
  3. Tiltak
  4. Oppfølging

Mer informasjon om de ulike fasene finner du på bufdir.no

 

Er du bekymret for et barn?

En barnevernssak starter med en melding til barneverntjenesten i den kommunen der barnet oppholder seg. Veldig ofte er det familien selv som kontakter barnevernet med ønske om hjelp. Det kan også være andre, som for eksempel skolen eller naboer som melder bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon.

Alle som arbeider i offentlig virksomhet som for eksempel skole, helsestasjon og barnehage, eller i organisasjoner på vegne av det offentlige, har en lovpålagt plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Laste ned meldingsskjema (DOCX, 83 kB).


Ikke vær redd for å kontakte barneverntjenesten
Fagpersonene fra barnevernet kan gi deg mange gode råd og tips om hva du kan gjøre videre. Du kan også få høre mer om barneverntjenesten og om hvordan de kan hjelpe den du er bekymret for. Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym.

Den du tar kontakt med i barnevernet har taushetsplikt, og kan ikke si videre det du sier. I enkelte tilfeller kan de bryte taushetsplikten, men da skal det være mistanke om alvorlig fare for liv og helse.

Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.


Slik melder du fra
Kontakt barneverntjenesten via brev eller telefon. Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive personopplysninger per e-post. Kontaktinformasjon til barnevernetjenesten finner du til høyre. Du kan også laste ned et meldingsskjema (DOCX, 83 kB)som kan sendes inn.


Akutt behov for hjelp
Kontakt barnevernvakten ved akutt behov for hjelp på kveldstid, i helger og helligdager. Kontaktinformasjon finner du til høyre. Du kan også kontakte politiet på telefon 02800 eller 112.


Hva skjer når barneverntjenesten mottatt en bekymringsmelding?

Barneverntjenesten skal undersøke barnets omsorgssituasjon når det er grunn til å anta at barnet har behov for hjelp fra barnevernet. Terskelen for å starte undersøkelser skal være lav. Undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Undersøkelser kan gjennomføres selv om familien ikke ønsker det.

I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten kontakt med barnet og foreldrene for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. Barneverntjenesten kan også komme på hjemmebesøk og kontakte øvrige personer i barnets liv. Barneverntjenestens undersøkelser kan videre omfatte sakkyndig undersøkelse og innhenting av informasjon fra andre instanser. 

Så raskt som mulig, og innen tre måneder (i særlige tilfeller er fristen seks måneder) skal det konkluderes med om det er grunnlag for å sette i gang tiltak, eller om saken skal henlegges.


Tiltak

Barneverntjenesten og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan treffe ulike typer tiltak i barnevernet.


Oppfølging

Hvis barneverntjenesten bestemmer vedtak om hjelpetiltak eller fylkesnemnda om omsorgsovertakelse utarbeides det tiltaksplan respektive omsorgsplan. Barneverntjenesten følger nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og tilby veiledning og oppfølging.

Barnet skal få mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltaksplan og omsorgsplan.


Mer informasjon om barnevern

 

Åpningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Midt-Telemark barneverntjeneste
Gvarvgata 45
3810 Gvarv

Kartpunkt