10 FAKTOR medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen som her brukes er Kommunenes Sentralforbunds (KS) 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse, som er utviklet med faglig rådgivning fra professor Linda Lai ved BI. Undersøkelsen måler medarbeiders oppfatning av faktorer som er dokumentert viktige i et arbeidsmiljø og samtidig mulig å utvikle. Undersøkelsen måler indre og ytre motivasjon, opplevelse av å få brukt seg selv i jobben, fleksibilitetsvilje og viktige sider ved mestringsklimaet på jobben. Den er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert, samt utviklingsorientert. 

10-FAKTOR som måleverktøy inviterer den enkelte til å si noe om opplevelse av arbeid og arbeidsmiljø. Ledere og medarbeidere svarer ved å ta stilling til 36 påstander/spørsmål knyttet til de ti faktorene. Fokus er utvikling av godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet – og hvert enkelt sitt bidrag er viktig!

Se www.10faktor.no  for mer informasjon rundt medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR.

De aller fleste vil få en link til undersøkelsen på e-post. Er du en av de ansatte som ikke har registret e-post adr. i kommunen, vil du få et brev i posten med et engangspassord. Da går du inn på nettsiden https://www.10faktor.no/ - «svare på undersøkelsen» – og taster inn engangspassordet du har fått tilsendt.  

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å spore besvarelsen tilbake til enkeltpersoner. 

Bakgrunnsspørsmål som kjønn, alder, utdanningsnivå og stillingsprosent er statistikk, som kun kan tas ut som samlet statistikk, for hele Sauherad kommune. Denne statistikken kan ikke tas ut på enhets- eller avdelingsnivå.

 

Medarbeiderundersøkelsen foregår i perioden 22. oktober til 11. november 2018.

 

LYKKE TIL MED UNDERSØKELSEN!