Verdigrunnlag og etiske retningslinjer


 

Verdigrunnlag

Verdiene våre skal gi retning til arbeidet vi gjør og for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag.

Bærekraftig
Sauherad kommune vil i sin langsiktige planlegging og virksomhet legge til grunn "Fredrikstaderklæringen" om bærekraftig utvikling (se vedlegg).

Soliditet
Sauherad kommune skal tenke langsiktig økonomisk i sin virksomhet slik at kommunens verdier utvikles og bevares og at ekstra byrder ikke legges på framtidige generasjoner.

Samhandling for felles beste
Sauherad kommune legger stor vekt på samhandling med befolkningen slik at det taes langsiktig hensyn til samtlige av kommunen sine innbyggere når viktige beslutninger fattes.

Organisatorisk bærekraft
Sauherad kommunestyre vil arbeide aktivt for å øke deltakelsen i politiske organ og for at frivillig sektor skal ha gode livsvilkår.

Åpenhet
Sauherad kommune ønsker at det praktiseres en størst mulig grad av åpenhet i kommunal virksomhet og forvaltning.

Tillit
Arbeid for optimale løsninger på tvers av fagmiljø og organ, skal kjennetegnes av tillit og respekt for roller og forutsetninger.

Respekt for rammer
Det skal vises respekt for tariffavtaler, arbeidsmiljølov, kommunale vedtak, statlige føringer og kommunens etiske retningslinjer.

Trygghet
Kommunen ønsker å gi trygghet til sine innbyggere for at kommunale tjenester blir levert på en forsvarlig måte til alle og til rett tid.

Mangfald
Kommunen ønsker å støtte opp under organisasjoner og lag i kommunen slik at innbyggerne får et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud.
 

Se også etiske retningslinjer (PDF, 43 kB)