Skoleskyss

Skolen søker om skoleskyss for alle elever med rett til skoleskyss innen søknadsfristen 1. mai.

Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei har rett til skoleskyss.Rett til skoleskyss gjelder til skolens ordinære start og slutt tider, ikke andre aktiviteter før og etter skoletiden.

Søknadsskjema for skoleskyss ved farlig skolevei (DOCX, 36 kB)

Skyss ved delt bosted

Elever med delt bosted har rett til skyss til/fra begge foreldre hvis eleven fyller kravet til adressene det søkes skyss til/fra. Med delt bosted menes at eleven bor tilnærmet lik 50 % hos hver av foreldrene.

Ved praktisering av ordinær samværsrett, hjemler ikke eleven rett til gratis skoleskyss.

Ved samvær må foresatte selv bringe/hente eleven.

Elever som på grunn av funksjonshemming, og som etter legeerklæring har behov for tilrettelagt skoleskyss, kan søke om det.
 

Farlig skolevei 

Elever som har farlig skolevei kan ha rett til gratis skyss på farlig skolevei, selv om avstanden til skolen er kortere enn grunnkravet til skoleskyss (2 km for 1.klassinger, og 4 km for 2.-7.klasse). 

Kommunen er ansvarlig for å innfri elevenes rett til skoleskyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, jfr. Opplæringsloven §7-1. Eksterne sakkyndige vil vurdere hva som faller inn under definisjonen av farlig skolevei. Politiet, vegvesenet og Trygg Trafikk er slike instanser. 

Det må søkes om skoleskyss for hver enkelt barn, også for søsken. Retten til skoleskyss er individuel. Avgjørelse om skoleskyss er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, med klagerett. Vedtaket skal være begrunnet, og skal inneholde opplysninger om klageretten. 

Søknader om skoleskyss på farlig skolevei sendes elektronisk til postmottak@sauherad.kommune.no eller ved brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen. 

I behandlinga av søknader kan skolene ta kontakt med eleven for å finne ut hvordan skoleveien oppleves. Kommunen, representert ved skolene, må også gjøre individuelle vurderinger av funksjonsnivå for hvert enkelt barn. Dette er relevant informasjon for å kunne fatte vedtak om skoleskyss. Barnets stemme skal høres i saksbehandlingen, og barnets beste skal vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

Retten til skyss, rundskriv 3-2009 fra Utdanningsdirektoratet 

Kontaktperson

Gunn Vogsland
Førstesekretær skole
E-post
Telefon 35 95 77 02

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt