Ordensreglement for Sauherad barne- og ungdomsskole

 

 

Vi bygger våre ordensregler på §9a-1 i Opplæringslova

 
”Alle elevar i grunnskolen i Sauherad har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”
 
Ved vår skole bidrar alle til at:
 • vi har et godt læringsmiljø
 • vi respekterer hverandre i ord og handling
 • vi tør vise mot, ta egne valg og våger å si fra
 • skolens og andres utstyr blir behandla med respekt
 • skolens område holdes ryddig og pent
 
Disse reglene gjelder til og fra skolen, i skoletida og ved de opplegg og arrangement skolen er engasjert i utenom denne tida.
 

Ved Gvarv skole/Sauherad ungdomsskole er det følgende konsekvenser på regelbrudd

Atferd

Konsekvens

1.  Eleven skal møte presis og godt forberedt til undervisningstimer og delta aktivt i opplæringen. Forskrift til Opplæringsloven §3-3 tredje ledd.

1. Ved ugyldig fravær og forseintkomming, samtale med kontaktlærer.

2. Ved liten/ingen deltakelse i opplæringen, samtale med faglærer/kontaktlærer.

3. Hjemmet kontaktes ved gjentatte brudd på regelen.

4. Dette kan føre til nedsatt ordens- eller oppførselskarakter (Gjelder ungdomstrinnet.)

2. Arbeidsro.

Det skal være ro i timene og vises respekt for undervisningen.

1. Samtale med lærer.

2. Bortvisning fra timen. Telefon og brev heim.

3. Ved gjentatte brudd på regelen:

 • samtale med rektor/assisterende rektor melding heim.
 • vil føre til nedsatt ordens- eller oppførselskarakter. (Gjelder ungdomstrinnet.)
 • kan også føre til utvisning fra skolen.

3. Vold. Opplæringslova §9a

Ikke utsette andre for voldelig atferd eller trussel om vold.

For eksempel slåssing, slå, sparke, lugge, bite, klype, spytte, kaste ting eller snøball på eller mot noen, komme med trusler eller tulletrusler

 1. Samtale med lærer, evt. rektor/assisterende rektor
 2. Eleven ringer heim (for elever fra 1. - 4. klasse kan lærer ringe heim)
 3. Av hensyn til andres sikkerhet, kan en holde eleven inne i friminutt og /eller etter skoletid. Det kan også være aktuelt med tett oppfølging i friminutt
 4. Oppførselskarakter kan bli satt ned. (Gjelder ungdomstrinnet)
 5. Kan medføre utvising fra skolen. Opplæringslova §2-10
 6. Alvorlige forhold vil bli anmeldt

4. Utskjelling, krenkende ord og handlinger. Opplæringslova §9a

Vise manglende respekt for andre ved for eksempel:

Kallenavn, stygg språkbruk, negativ oppførsel, rasistiske uttrykk/handlinger

 1. Lærer eller annen voksen sier fra om at dette ikke er akseptabel atferd ved vår skole
 2. Eleven ringer heim (for elever fra 1. - 4. klasse kan lærer ringe heim)
 3. Av hensyn til andres sikkerhet, kan en holde eleven inne i friminutt og /eller etter skoletid. Det kan også være aktuelt med tett oppfølging i friminutt

4.   Oppførselskarakter kan bli satt ned. (Gjelder ungdomstrinnet)

5.Hærverk. Skadeerstatningslova §1-2

Ødelegging av andre elevers utstyr. Ødelegging av skolens utstyr, materiell og inventar, ruteknusing og tagging. Stjele andres sykler eller eiendeler.

 1. Samtale med lærer, evt. rektor/assisterende rektor
 2. Eleven ringer heim (for elever fra 1. - 4. klasse kan lærer ringe heim)
 3. Skaden utbedres viss det er mulig
 4. Ellers sendes det krav om erstatning til foreldre/foresatte

5.   Alvorlige forhold blir anmeldt

6. Kan medføre utvisning fra skolen. Opplæringslova §2-10

6.Mobbing. Opplæringslova §9a

Med mobbing forstår vi psykisk eller fysisk vold retta mot et offer, gjentatt over tid, utført av enkeltpersoner eller grupper.

For eksempel:

1. Fysisk plaging

2. Erting

3. Holde noen utenfor

4. Rasistiske ytringer/handlinger

 1. Vi følger ”Handlingsplan mot mobbing” s. 7-9
 • Samtale med den som blir mobba
 • Samtale med plageren
 • Informasjon til heimen
 • Oppfølgingssamtale med den som blir mobba
 1. Oppførselskarakter kan bli satt ned. (Gjelder ungdomstrinnet)
 2. Alvorlige forhold vil bli anmeldt
 3. Mobbing kan føre til utvisning

7.Rusmidler og tobakk. Opplæringslova §9-5

  Ikke tillatt

 1. Samtale med lærer evt. rektor/assisterende rektor.
 2. Eleven ringer heim (for elever fra 1. - 4. klasse kan lærer ringe heim)
 3. Tobakk og/eller rusmidler blir beslaglagt
 4. Ulovlige rusmidler blir levert politiet. Oppførselskarakter kan bli satt ned.(Gjelder u.trinnet)

8.Farlige, ulovlige gjenstander/redskap

Det er forbudt å ha med kniver eller annen farlig redskap på skolen dersom dette ikke er avtalt.

1. Samtale med lærer og rektor/assisterende rektor

2. Ulovlig medbrakte gjenstander vil bli beslaglagt.

3. Skolen vil levere ulovlige gjenstander til politiet.

4. Oppførselskarakteren vil bli nedsatt. (Gjelder ungdomstrinnet)

9.Fusk/juksing/forsøk på juksing

Aldri fuske eller forsøke å fuske til  prøver /innleveringer eller eksamen.

1. Samtale med lærer evt. rektor/assisterende rektor

2. Lærer informerer hjem  (for elever fra 1. - 4. klasse kan lærer ringe heim)

3. Oppførselskarakter kan bli satt ned. (Gjelder ungdomstrinnet)

4. Prøven det er jukset på vil bli annulert.   

5. Ved eksamen kan elever som ikke retter seg etter reglene bli bortvist av rektor/assisterende

    rektor. Forskriftene § 4—26. (Gjelder nå videregående, arbeid på gang med å få det inn i

    forskriftene for grunnskolen

10.Bruk av mobiltelefoner i skoletida

Mobiltelefoner skal være avslått i undervisningstida. På barneskolen er det ikke lov å bruke mobiltelefon i skoletida, gjelder også midt-timeaktiviteter.

Det kan gjøres unntak med hensyn til

enkeltavtaler som kalkulator, mp3 osv

1. Ulovlig bruk av mobiltelefon vil føre til beslaglegging

2. Foresatte må hente telefonen på kontoret.

3. Nekter eleven å gi fra seg telefonen, skal heimen straks kontaktes.

4. Oppførselskarakteren kan bli satt ned. (Gjelder ungdomstrinnet)

11.Brus og godteri er ikke tillat

1. Godteriet blir beslaglagt.

 • vil medføre anmerkning
 • Ved gjentatte brudd på regelen
  1. kan medføre til nedsatt atferdskarakter 

12. Klær til bruk i spesialrom

Ved arbeid i spesialrom og på skolens verksteder må eleven ha på seg klær som egner seg til slikt arbeid.

1. Skolen erstatter ikke ødelagte klær.

13. Gå ned til Gvarv sentrum.

Elevene på 10. trinn kan gå til Gvarv sentrum i friminuttene. De må være tilbake på skolen når timen begynner.

1.Dersom eleven kommer for seint tilbake til timen, vil retten til å gå til sentrum bli inndratt for

   minimum en uke.

2.Dersom en  elev blir tatt i nasking, vil han/hun miste retten til å gå på Gvarv i skoletida.

3.Brus og godteri som blir tatt med tilbake til skolen, blir beslaglagt.

 • Ved gjentatte brudd på regelen
  1. vil føre til utestenging fra å gå på Gvarv
  2. kan medføre nedsatt atferdskarakter