Permisjon for skoleelever

Informasjon om permisjon for elever i grunnskolen i Sauherad.

 

Søke om permisjon

Søknad om permiskon sendes til skolen senest 14 dager før permisjonen skal begynne. Hvis søknaden gjelder inntil én skoledag, kan søknad behandles av kontaktlærer. Søknader som gjelder inntil 14 dager, behandles av rektor. Eventuelt avslag skal begrunnes. Opplæringsloven gir ikke anledning til lengre permisjoner enn 14 dager.

Betingelser for å få permisjon

Fravær i inntil to uker betegnes som permisjon. Det skal i søknaden opplyses om det gis noen form for opplæring i permisjonstiden. Fravær utover to uker regnes som hjemmeopplæring. Hjemmeopplæring skal følge Opplæringslovens formål og innhold, og skal i prinsippet følge den samme opplæringsplanen som offentlig grunnskole.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende.

Klagemuligheter

Vedtak om permisjon eller hjemmeopplæring er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Evt. klage sendes til den aktuelle skolen.

Merknader