Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Formålet med tjenesten

Skolefritidsordningen skal være et tilbud om omsorg og tilsyn av barn før og etter skoletid og i ferier/på fridager etter avtale. Les utfyllende info om SFO nederst på sida.

Hvem får tjenesten?

Barn i grunnskolen 1.– 4. klassetrinn, og barn med særskilte behov 1.– 7. klassetrinn.

Hva omfatter tjenesten?

Barna skal få leke fritt i trygge omgivelser, ha muligheter til å knytte kontakt med jevnaldrende i fri lek. De foresatte skal være trygge på at barna blir ivaretatt med hensyn til omsorg, trivsel og trygghet, og at de får utfolde seg i frie aktiviteter.

Hvordan få tjenesten?

Søknad om opptak skjer ved innsendelse av elektronisk skjema innen den 1.4. hvert år til skolen. Dersom det er ledig plass, kan skolen i løpet av skoleåret tildele plass til nye søkere eller utvide tilbudet til de som har plass. Det må søkes på nytt hvert år.

Behandlingstid

Søkerne blir tilbudt plass etter ønsker og behov før sommerferien. Søkere ellers i året tildeles plass (hvis ledig) fortløpende.

Pris / Gebyr

Foreldrebetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. De til enhver tid gjeldende priser, finner du ved å klikke her. NAV Sosialavdelingen kan yte økonomisk bistand til barnetilsyn.

Lovhjemmel

Opplæringsloven § 13-7.

Klagemuligheter

Vedtak om opptak til Sauherad kommunes skolefritidsordninger er enkeltvedtak som kan påklages. Rett klageinstans er skolen v/rektor, og evt. klage sendes dit innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Merknader

Morgen-SFO regnes som 1,5 timer og ettermidags-SFO regnes som 3 timer.

For ytterligere informasjon kontakt

Sauherad barne- og ungdomsskole tlf 35957700

Informasjon om SFO ved Sauherad barne- og ungdomsskole

  • Skolen begynner om morgen kl. 08.45 og slutter kl. 13.30.
  • Åpningstida på SFO er fra kl. 07.00 - 08.45 og etter skolen fra kl. 13.30 - 16.30.
  • SFO er stengt i hele juli og 5 planleggingsdager.
  • SFO har et foreldremøte om høsten, vanligvis i september. På det møtet blir det informert om planer og praktiske opplysninger om SFO.

Endringer og oppsigelse

Gjensidig oppsigelsesfrist er en måned fra den 1. i kommende måned. Det betales for plassen i oppsigelsestida. Plasser som blir sagt opp etter 1. april, må betales fullt til og med juni.
Endringer eller oppsigelser skal skje på skjema på kommunens hjemmesider.

Vedlagte SFO-vedtekter er foreldet

Åpningstiden har økt.

Kommunen gir nå bare tilbud ved Sauherad barne- og ungdomsskole, og vi har ikke lenger alternativet med å legge tilbudet i ferier til barnehagen.

Søknadsfrist har blitt endret til 1. april.

Angående ferietilbud

SFO sender ut et påmeldingsskjema til barn som har SFO med ferietilbud. Dette gjøres for at SFO-leder skal kunne bemanne riktig i ferien. Det er derfor viktig at dere foreldre leverer dette innen fristen.

Angående elever som har rett til skyss til/fra skole:

Følgende kopiering er hentet fra Utdanningsdirektoratets nettside:

«Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dette gjelder selv om barnet har rett til skyss til og fra skolen. Det framgår av Ot.prp.nr.60 (1997-1998) side 5 at: «Etter dagens regelverk har barna ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen.»

Dersom eleven har faste dager de ikke har SFO morgen/ettermiddag, har de rett på skyss

Kontaktperson

Gry-Karin Kåresen Eika
Leder SFO
E-post
Telefon 35 95 77 07
Mobil 977 50 845
Sentralbord Sauherad barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 35 95 77 00

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt