Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (Municipal discount scheme )

See information about municipal discount scheme in english>> (PDF, 419 kB)

Søknadsfrist er 20.juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader som kommer inn etter 20. juni vil bli behandla i august og vil da gjelde fra september.


Moderasjonsordninger jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 Redusert foreldrebetaling

 

Det må søkes om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid. Søknaden skal inneholde siste års skattemelding, og evnt. skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som behandler søknader om reduksjon.

Sensitive opplysninger skal alltid sendes i posten. Søknadsskjema finner du her.


Redusert foreldrebetaling.

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale satser for redusert pris i barnehage fra 01.05.2015.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehagen.

Med statens maksimalpris vil husstander per 01.08.2019 med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 541.500, ha rett til redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.


Gratis kjernetid

Fra 01.08.19 gjelder gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 2, 3, 4 og 5 åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr 533.500. Gratis kjernetid gjelder det året barnet fyller 2, 3, 4 og 5 år (fra barnehageåret starter i august samme kalenderår).


Hvilke inntekter skal regnes med?

Det er husstandens (foresatte/samboere) samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.

Eksempler på inntekter som skal inngå i beregningsgrunnlaget:

Arbeidsinntekt, sykepenger, AAP, dagpenger, tiltakspenger, uføretrygd, etterlattepensjon, aksjeutbytte, renteinntekter, utleieinntekter samt introduksjonsstønad for flyktninger.

Eksempler på inntekter som ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget;

Støtte til barnetilsyn, barnebidrag og barnetrygd, kontantstøtte, økonomisk stønad til f.eks. barnehage og SFO samt studielån/stipend.


Redusert faktura

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året, men vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. Søknadsfrist er den 1.i måneden for å få reduksjon på neste måneds faktura.

Dersom det mangler inntektsdokumentasjon, vil ordinær betalingssats bli benyttet fram til dette er mottatt av Sauherad kommune. Vær oppmerksom på at dersom søknaden med inntektsdokumentasjon er mottatt etter at faktura er sendt ut (ca.20. i mnd), vil en ikke få reduksjon på første faktura. Det som er betalt for mye trekkes da fra på neste måneds faktura.

For eksempel:

Søker du 1.august, vil vedtaket gjelde fra 1. september. Søker du 27. august, vil vedtaket gjelde fra 1. september.

Vedtaket er gyldig i inneværende barnehageår, og det må søkes på nytt for neste barnehageår. Vi anbefaler at en søker i god tid før 1.juli, slik at en får med reduksjonen før faktura for august sendes ut.

Se her for mer informasjon om foreldrebetaling

  

Kontaktperson

Christina Wiig
Pedagogisk konsulent barnehage
E-post
Telefon 35 95 70 17

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt