Veiledning - ambulerende skjenkebevilling

Veiledning Alkoholloven § 4-5

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt
anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å
omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

Skjenkeretningslinjene i Sauherad er antallet ambulerende skjenkebevillinger satt til 2 .

Når kan det søkes om ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende bevilling kan gis til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling.
Ambulerende bevilling kan bare gis for arrangement hvor deltakerne utgjør et "sluttet selskap", jf.alkoholloven §4-5.

Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer
som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Gjestene skal være særskilt invitert og ha meldt seg på arrangementet på forhånd. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Det er heller ikke tilstrekkelig at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen er betegnet som "sluttet selskap".

Som eksempel vil klubber med begrenset medlemsskap, og vanlige foreningsmøter, falle utenfor definisjonen
"sluttet selskap".

Ambulerende skjenkebevilling kan heller ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook eller andre sosiale medier. I  tvilstilfeller vil det foretas en skjønnsmessig avgjørelse av om et selskap kan betegnes som et sluttet selskap i alkohollovens forstand.

Dersom du er i tvil om hvorvidt arranementet kan betegnes som et sluttet selskap, kan du kontakte oss på
postmottak@auherad.kommune.no.

Vennligst oppgi informasjon om hvordan deltakerne inviteres, hvilken tilknytning de har til den som inviterer og hvordan deltakerne vil melde seg på. Dersom arrangementet ikke kan betegnes som et sluttet selskap i alkohollovens forstand, kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning, jf. alkoholloven §1-6

Søker/søknad

Den som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen skal stå oppført som søker på søknadsskjemaet.
 Ved utendørsarrangementer (arealet skal alltid være avgrenset) skal det vedlegges skisse samt tillatelse fra
grunneier. Styrer og stedfortreder for bevillingen Det skal utpekes en styrer og stedfortreder for bevillingen, jf. alkoholloven § 1-7 c(1) styrer og stedfortreder må være fylt 20 år.

Styrer/stedfortreder er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med alkohollovgivningen.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis 2 uker fra fullstendig søknad er mottatt hos kommunen. Søknader for enkelt anledning bi sendt politiet for uttalelse. Søknader som kommer inn mindre enn 2  uker før arrangementet kan ikke påregnes ferdigbehandlet.

Gebyr

Gebyrsatsen er p.t. kr.360 pr. dag. Reguleres i forskrift. Gebyret skal i følge alkoholloven dekke kommunens kostander til saksbehandling og kontroll. Gebyret må betales uavhengig av om arrangementet faktisk avholdes eller ikke.

Klagemuligher

Avslag på søknaden om bevilling kan påklages. Klagefristen er 3  uker etter at du har mottatt vedtaket.
Klagen sendes til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen. eller postmottak@sauherad.kommune.no Kommunen videresender klagesaken til Fylkesmannen som er klageinstans.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måta at reglene i
gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevillingshaver må først og
fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller snlig berusede personer, og at
det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.
Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen:

  • Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år, og de som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år.
  • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpnbart beruset.
  • Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk av kommunens
kontrollører. Kommunen har avtale med Securitas. Kontrollørene kan forevise legitimasjon og de kan
oppholde seg i skjenkelokalet så lenge det anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på
skjenkebestemmelsene.