Betingelser - skjenking i lokaler til utleie

Betingelser knyttet til skjenking i samfunnshus, idrettshus, velhus og liknende lokaler til utleie.

Informasjonsskriv (PDF, 165 kB)

Betingelser knyttet til skjenking i samfunnshus, idrettshus, velhus og liknende lokaler til utleie

Alkoholloven har i § 8-9 bestemmelser om at det skal foreligge ambulerende/leilighetsvis skjenkebevilling når det skal skjenkes alkoholholdige drikkevarer ved arrangementer i samfunnshus, idrettshus,forsamlingslokaler,  velhus og liknende lokaler til utleie. Dette gjelder også i tilfeller der skjenkingen skjer uten vederlag.

NB!  Kravet til bevilling gjelder ikke når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en bestemt anledning til sluttet selskap, og utleier for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet.

Kravet til bevilling gjelder heller ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap.


Forutsetningen for at der skal kunne gis en slik bevilling, er at selskapet kan karakteriseres som «sluttet selskap».


Når det gjelder uttrykket «sluttet selskap» har Sosialdepartementet gitt følgende efinisjon:

«Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, f. eks. til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges.

Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner bare skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må også initiativet  komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. I sistnevnte tilfelle hjelper det ikke at antallet gjester er begrenset, og innbydelsen i et avertissement er betegnet som «sluttet selskap».»


Kriteriet for tildeling av ambulerende skjenkebevilling er således et sluttet selskap, og at arrangementet skal finne sted på et fast avgrenset område - i alminnelighet innendørs.


Politiet skal underrettes fra kommunen om tid og sted for benyttelse av ambulerende skjenkebevilling