Fase 3: PPT gjør en sakkyndig vurdering av elevens behov

Dette er fasen hvor PPT utreder og gir en tilråding til skolen om eleven har behov for spesialundervisning eller ikke.

I denne fasen sier også PPT hva som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud for eleven, dersom det er behov for spesialundervisning. Fasen avsluttes med at PPT sender tilrådingen til skolen.

PPT har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legge stor vekt på synspunktene deres.
 
Sakkyndig vurdering består av
  • En utredning
  • En tilråding
 
Den sakkyndige vurderingen skal ligge til grunn før skolen avgjør om eleven har rett til spesialundervisning. Skolen bruker også den sakkyndige vurderingen når de skal lage en individuell opplæringsplan (IOP).
Hva skjer i fase 3?
  • PPT gjennomfører en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding.
  • PPT har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legge stor vekt på synspunktene deres, jf. § 5-4 tredje ledd.
  • Foreldrene/eleven har rett til å få kjennskap til innholdet i den sakkyndige vurderingen.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt