Fase 2: Skolen sender en henvisning til PPT

Når skolen mener at eleven, til tross for eventuelle forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte, skal rektor sende en formell henvisning til PPT. PPT skal foreta en sakkyndig vurdering av elevens behov.

Når skolen sender henvisningen til PPT bør det legges ved en beskrivelse av skolens vurdering og begrunnelse. Før saken henvises til PPT, skal det også foreligge et samtykke fra foreldrene eller eleven.
 
Skolen skal også henvise saken til PPT når foreldrene har bedt om en undersøkelse av elevens behov for spesialundervisning, eller når foreldrene krever en sakkyndig vurdering.
 
Hva skjer i fase 2?
  • Skolen oversender saken til PPT for sakkyndig vurdering.
  • Skolen ber PPT utrede elevens behov.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt