Fase 1: Du tror at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte

 I denne fasen får eleven ordinær opplæring, og ikke spesialundervisning.

Fasen kjennetegnes ved at noen på skolen eller foreldrene/eleven stiller spørsmål ved om eleven får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Årsaken til bekymringen kan være at eleven strever faglig eller sosialt.

I fase 1 er ikke PPT formelt koblet inn for å vurdere den enkelte elev sitt behov, men saken kan drøftes anonymt for å støtte skolen i arbeidet med tiltakene. PPT kan også være tilstede for å gi råd og veiledning i det systemrettede arbeidet til skolen.
 
Hva skjer i fase 1?
  • Skolen/læreren har plikt til å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig.
  • Foreldrene eller noen på skolen har mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
  • Eleven og foreldrene har rett til å be om en vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning.
  • Lærerne har plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor (også kalt varslingsplikten).
  • Rektor har ansvar for å behandle saken.
  • Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
  • Skolen innhenter foreldrenes/elevens samtykke til at det kan foretas en sakkyndig vurdering.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt