Utvalgene

Kommunestyret velger medlemmene til Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd, Oppvekst, Kultur og Integrering og Utvalg for næring, plan og kommunalteknikk. Utvalgene behandler og avgir innstilling i saker innenfor sitt ansvarsområde som skal avgjøres i kommunestyret dersom ikke annet er bestemt.

Utvalgene har myndighet til å oppnevne egne ad-hoc utvalg. Bestemmelsene i reglementet gjøres for øvrig gjeldende så langt de passer.

Utvalg for Oppvekst, Kultur og Integrering har i hovedsak ansvar og myndighet for

•    områdene barnehage, undervisning, barnevern, PPT, flyktningesaker, voksenopplæring, kultur og fritid.

Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd har i hovedsak ansvar og myndighet for

•    områdene, helse og legetjenester, fysisk og psykisk helse, inkludert miljørettet helsevern, omsorgstjenester herunder eldreomsorg, sosiale tjenester herunde rusomsorg og rehabilitering.

Utvalg for Næring, Plan og Kommunalteknikk har i hovedsak ansvar og myndighet

•    for områdene næring, kommunalteknikk, eiendomsforvaltning, byggdrift og vedlikehold, byggesaker, landbruk, drift av kommunal vei, fiske- og viltforvaltning, reguleringsplaner og naturforvaltning.