Reguleringsendring Idungsaas / Megardsmoen - melding om vedtak

Klikk for stort bilde

Endring av detaljreguleringsplan for Indungsaas/Megardsmoen på Akkerhaugen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret 22.09.2016 vedtatt reguleringsendring med planid 08152015 av reguleringsplan for Megardsmoen/Idungsaas med planID 08112010 ut til offentlig ettersyn. Forslaget endrer også bestemmelsene for gjeldende plan for Megardsmoen/Idungsaas med planID 08112010.

Planområdet ligger på Akkerhaugen i Sauherad kommune. Området er ikke utbygd og denne endringen gjennomføres før igangsetting av utbygging. Kartet viser planlagt bebyggelse i området i tillegg til eksisterende gårdsbruk.

Formålet med plansaken er behov for å fortette feltet ytterligere med to nye tomter med tilhørende justering av adkomstvegen inn mot tomtene. Etter at gjeldende plan ble vedtatt, er det utført mindre eiendomsjusteringer ved området B5. Planforslaget er derfor også tilpasset nye eiendomsgrenser. Det er i tillegg foreslått en fortetting av B5, ved at en av tomtene nå er delt inn i to nye tomter.

Planforslaget adopterer planbestemmelsene til gjeldende plan, men bestemmelsene er endret noe. Endringene gjelder for for hele planområdet, dvs både for planID 08112010 (gjeldende plan) og planID 08152015 (planendring).

Planbestemmelsene følger hovedsaklig pbl 1985, men på noen punkter følges pbl 2008. Det er presisert i bestemmelsene hvor bestemmelsene er i tråd med pbl 2008. Siden gjeldende plan er lagd etter pbl 1985 og planendringen er lagd etter pbl 2008, er bestemmelsene harmonisert slik at saker innenfor hele planområdet får en enhetlig behandling. Dette gjelder spesifikt krav knyttet til utnyttelsesgrad.  Krav til unyttelsesgraden er her satt til å følge pbl 2008 for hele planområdet.

Endringen tillater også flate tak (i tillegg til saltak og pulttak) innenfor områdene B4 og B5. Det forutsettes imidlertid at takformen innenfor vært formålsområde skal ha tilnærmet lik takform.

Det er også gjort noen andre mindre justeringer av bestemmelsene av mer teknisk karakter.  Endringene er utdypet i planbeskrivelsen.

Plankart (PDF, 416 kB)
Planbestemmelser (PDF, 43 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 648 kB)
Saksdokument (PDF, 54 kB)

                       
Eventuelle klager

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 31.01.2017.


Krav om erstatning elle rinnløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen