Kommuneplan for Sauherad

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursene.

Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel og en arealdel.

 

 Kommuneplanens samfunnsdel

  • skal omfatte overordna mål og langsiktige målsetninger for utviklinga i Sauherad.
  • skal gi grunnlag for overordna prioriteringer i arealdelen.
  • All sektorplanlegging i kommunen skal forankres i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i 2014.

Kommuneplan 2014 -2025 Samfunnsdelen - vedtatt versjon (PDF, 755 kB)

Kommunestyrets behandling - Kommuneplan 2014 -2025 Samfunnsdelen 11.12.2014 (PDF, 198 kB)

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2017 - 28

 

Regional Areal og Transportplan for Telemark (ATP-Telemark) - 2014 - 2025

Nedenfor har vi lagt ut et saksframlegg om høringsutkast til en regional plan kalt ATP-Telemark. Der finner du også selve planen og en egen handlingsdel for perioden 2015 - 2018. Denne regionale planen vil etter vedtak være bindende for en del av kommunens arealbruk og stedsutvikling, og den er styrende for arbeid med trafikksikkerhet og prioriteringer. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er dette nyttig bakgrunnsinformasjon, og det er viktig å kjenne til prosessen med ATP-Telemark.

Login for redigering