Utlysning av regionale utviklingsmidler

Klikk for stort bilde

 

 

Telemark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næringsutvikling 2018


 Det tas forbehold om vedtak i Fylkesutvalget 15.feb. 2018.
Telemark fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer på dette området er det utarbeidet et Handlingsprogram for næringsutvikling 2018.  Handlingsprogrammet har vært ute på høring.
Innovasjon Norge Telemark er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkelt bedrifter, og mottar årlige midler fra Telemark fylkeskommune til dette formål.
Telemark Utviklingsfond (TUF) har som mål å bidra til vekst og utvikling i Telemark fylke. Det skal legges vekt på prosjekter og tiltak som underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling. Særlig skal det gjelde næringssvake kommuner og kommuner med befolkningsnedgang, se egen utlysning på www.regionalforvaltning.no
Målgruppene
Målgruppene for prosjektmidlene er private og offentlige utviklingsaktører i Telemark, og midlene som knyttes til handlingsprogrammet kan benyttes til finansiering av prosjekter som legger til rette for næringsutvikling i fylket.
Regionalforvaltningen: Søknader og skisser sendes inn via internettportalen www.regionalforvaltning.no
Telemark fylkeskommune ønsker en tidlig involvering i søknadsprosessen, dette for å utøve vår veiledningsplikt ovenfor søker og sikre effektiv søknadsbehandling. I 2018 vil vi behandle søknadsskisser fortløpende.

Skisse og søknadsfrister


Skisse og søknadsfrister i 2018 er knyttet til politisk behandling i Hovedutvalg for næringsutvikling og Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. For at en søknad skal behandles skal den først være levert som en skisse innen angitt frist. Det er en forutsetning at skisse er levert for at søknader skal bli vurdert. Etter at skissen er mottatt vil vi gå i dialog med søkerne for å avgjøre hvilke av søknadene vi går videre med.
Både skisse- og endelig søknad skal følge retningslinjene i Tilskuddsordning for regional utvikling 2018.

Frist for skisser og søknader til behandling i Hovedutvalg for Næringsutvikling:
 
For Behandling i møte 15.05.2018:
 Skissefrist 20 februar
 Søknadsfrist 20 mars

For behandling i møte 07.11.2018:
 Skissefrist 20 august
 Søknadsfrist 20 september
 
Frist for skisser og søknader til behandling i Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse:
 
For behandling i møte 16.05.2018:
Skissefrist 20 februar
Søknadsfrist20 mars
For behandling i møte 07.11.2018b:
Skissefrist 20 august
Søknadsfrist 20 september

For mer informasjon om krav til søknaden, egenfinansiering og annet se her>>

Regionale utviklingsmidler