Sauherad inn i Bygdepakka

Sauherad kommune går inn i det treårige hovedprosjektet Bygdepakke Bø og Sauherad som starter opp for fullt i januar 2018. Styringsgruppa for Bygdepakka, kommunestyrene i Sauherad og Bø kommuner og fellesnemnda for Ny kommune har gjort formelle vedtak som legger grunnlaget for at Sauherad kommune nå blir en del av dette prosjektet.

 

Nasjonal interesse

Bygdepakka har utviklet en samarbeidsform der de sentrale aktørene innenfor areal-, transport- og attraktivitetsutvikling sitter sammen rundt bordet i styringsgruppe og tverrfaglige prosjektgrupper på ulike nivå. Helhetlig areal- og transportplanlegging og forankring på tvers av forvaltningsnivå, er en effektiv og kreativ arbeidsmetode kan fungere på mindre steder og i små byer utenfor de store byregionene og bypakkene. Dette er en av konklusjonene Transportøkonomisk institutt trekker i sin studie
Bygdepakke Bø. Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder (TØI 2017)

Bygdepakke Bø har fått stor oppmerksomhet for arbeidsmetoden og resultatene med utvikling av Bø sentrum både regionalt og nasjonalt, og er blant annet brukt som case i stortingsmeldinga
 Bærekraftige byer og sterke distrikter (KMD 2017).

 

Kollektivsatsing

Bygdepakke Bø og Sauherad har som overordna mål å redusere interntrafikken i Bø sentrum. En av strategiene for å nå dette målet er å legge til rette for et bedre kollektivtilbud i regionen. Dette omfatter blant annet tilrettelegging av kollektivknutepunktene (Nordagutu, Gvarv og Bø) og en analyse av dagens kollektivtilbud i de to kommunene. Å jobbe strategisk med kolektivtilbudet utenfor Grenland er en utfordring for kommunalt nivå som ikke er avtalepart med kollektivselskapene. Bygdepakka vil i så måte foreslå at det utarbeides en kollektivstrategi for Midt-Telemark som del av hovedprosjektet i perioden 2018-2020.

 

Gang- og sykkelgvegnettet binder ny kommune sammen

Planlegging og bygging av gang/sykkelveg mellom Gvarv og Bø på riksveg 36 vil være viktig for å binde den nye kommunen bedre sammen med mulighet for motorfri ferdsel. Det vil også være en satsing som bidrar til å nå målet om redusert trafikk i Bø sentrum.

 

Bøgata som gjennomkjøringsveg, bygate og attraktiv møteplass

En tredje satsing vil være å se på en bedre utforming av Bøgata for å legge bedre til rette for sykkel,  gange og mer attraktive byrom. En mulighetsstudie er initiert på oppdrag for Statens vegvesen.

 

Sauherad inn i Bygdepakka

Sauherad har valgt å gå inn i bygdepakka som et ledd i det å utvikle miljøvennlige, levedyktige sentra og økt attraktivitet i den Nye kommunen gjennom blant annet økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt og forbindelsene mellom disse. Attraktivitet er dermed en viktig dimensjon i arbeidet med Bygdepakka, - og en dimensjon som vil være førende for utviklingsarbeidet i Sauherad kommune. Å legge bedre til rette for transportsykling og et bedre kollektivtilbud vil prioriteres som ledd i utvikling av attraktive steder, gode bomiljø og trygg skoleveg. I Sauherad vil tilrettelegging for motorfri ferdsel i fruktlandskapet også ha en attraktivitetsverdi i reiselivssammenheng.

 

Les mer om Bygdepakke Bø og Sauherad!