200 000 kr til Sauherad!

Klikk for stort bilde

Miljødirektoratet har gitt 200 000kr i tilskudd til "Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum - en mulighet"

 Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunen»

 

gitt tilsagn om tilskudd på kr 200 000 til prosjektet «Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum – en mulighet». Prosjektet er en del av Bygdepakke Bø og Sauherad som er et utviklingsprosjekt med målsetting om nullvekst i lokaltrafikken i Bø sentrum gjennom økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt og forbindelsene mellom disse. Bø sentrum blir vekst-tyngdepunktet, mens fortetting og styrking av Gvarv, som det største tettstedet i Sauherad, med folkehøgskole og grunnskole, er viktig for et helhetlig utviklings-grep i den nye kommunen.

I søknaden heter det: Mulighetsstudien skal skape planvisjoner og vise mulighetsrom for utvikling av Gvarv i et 50-årsperspektiv der nærhet til vekstsenterert Bø skal stimulere til utvikling basert på lokale fortinn og ikke medføre en passiviserende skyggevirkning der fler og fler ærend utrettes i Bø sentrum. Studien skal gi en analyse av: Behov og mulighet for næringsliv og offentlige tjenester i tettstedsutviklingen, bomiljø og bofortetting, levende tettstedsrom og arenaer, ferdselsårer, akser og stier. Studien skal bygge på Gvarv som strandsted ved elva og sentrale posisjon i kultur- og opplevelseslandskapet Fruktbygda.  Studien skal gjennomføre annalyser av mulighetene ved å kombinere planfaglig kompetanse med klimavennlige perspektiv, lokal kunnskap og interesser.

Konsulentoppdraget på gjennomføring av studien vil bli sendt ut på anbud og videre detaljer vil bli klargjort der.

 

Kontaktpersoner

Prosjektleder «Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum - en mulighet»
Otto Christian Dahl
otto.christian.dahl@midt-telemark.no

 

Prosjektleder Bygdepakke Bø og Sauherad
Hilde Pedersen
hilde.pedersen@bo.kommune.no
tlf: 35059221/  95704048

 

 

Relevante nettsider:

http://www.bo.kommune.no/tenester/plan-og-miljo/bygdepakke-bo-og-sauherad/

https://www.facebook.com/bygdepakke/

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

Klikk for stort bilde