Artikkel (1)

Reguleringsplan for Årnes II, gbnr 96/9 m.fl. – varsel om oppstart

rp_aarnes_oversikt - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 06.03.2017

Formålet med planen (planID 12092014)  er å legge til rette for å utvikle et nytt boligområde med tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger like ved Årnes kafeteria og Årnes Brygge, men på vestsiden av Rv 36.

Planområdet er på til sammen ca 70 daa. Adkomsten til boligområdet planlegges lagt til eksisterende avkjørsel like nord for Haugenvegen som per i dag fungerer som en adkomstvei til eksisterende boliger i området.

Planen utløser offentlige tiltak og det skal således utarbeides utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Thomas Realfsen, Multiconsult, tlf. 91302188 eller Brian Støa, THH Eiendom AS, tlf. 94151624.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Multiconsult AS, Leirvollen 23, 3736 Skien eller tr@multiconsult.no, innen 07.04.17. Kopi av merknad sendes postmottak@sauherad.kommune.no eller Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen.

Se mer informasjon her:
Varsel om oppstart (PDF, 116 kB) (brev)
Oversikstkart (PDF, 176 kB)
Kartutsnitt planavgrense (PDF, 2 MB)

 

Login for redigering