Artikkel (1)

Reguleringsendring Brenna/Storkaasa område D2, nytt lensmannskontor - offentlig ettersyn

Planavgrensning - Klikk for stort bilde Utvalg for næring, plan og teknikk vedtok i møte 13.03.2017 å legge endring av delområde D2 i detaljreguleringsplan for Brenna/Storkaas ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommuner.

Høringsfrist: 10. mai 2017.

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 20.03.2017

Det er Midt-Telemark Næringspark AS som fremmer forslag om planendring. Planendringen med planID 10132016  endrer deler av gjeldende plan med planID 10082011. Bestemmelsene skal gjelde for både detaljreguleringsplan med planID 10082011 (gjeldende plan) og planID 10132016 (delområdet som foreslås endret).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommuner. Endringen åpner også opp for at annen offentlig tjenesteyting med beredskapsfunksjoner kan etablere seg innenfor delområde D2.

Gjeldende reguleringsplan hjemler ikke offentlig kontorvirksomhet eller denne type tjenesteyting, og det vil være behov for en reguleringsendring før virksomheten kan etableres i området.

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 131 kB)
Bestemmelser (PDF, 31 kB)
Beskrivelse (PDF, 4 MB)
Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) (PDF, 42 kB)
Saksdokument (PDF, 67 kB)
Politianalyse (PDF, 2 MB)
Areal- og transportplan for Telemark (ATP-T) (PDF, 3 MB)

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen eller innen 12. mai 2017. Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 35957033 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no

Login for redigering