Kommuneplanens arealdel 2016-28 - melding om vedtak

kpa_arealdel_2016_28_nytt - Klikk for stort bilde

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel (PDF, 755 kB) og en arealdel.

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 20.03.2017

Juridisk bindende plankart utgjør sammen med planbestemmelsene de juridisk bindende dokumentene av arealdelen. Sammen med planbeskrivelsen viser disse hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak. Dokumentene skal gi forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Jfr. plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke kommunestyrets vedtak påklages.

Plandokumenter
Plankart (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (PDF, 179 kB)
Planbeskrivelse m/konsekvensutredninger (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning spredt bryggebygging (PDF, 750 kB)
Konsekvensutredning spredt næringsbebyggelse (PDF, 2 MB)

Temakart:
Fareområder (juridisk bindende) (PDF, 5 MB)
Viktige naturområder (PDF, 4 MB)
Viktige friluftsområder og sti- og løypenett (PDF, 5 MB)

Behandlinger av planen
FS-sak 55/15: 1.gangs behandling (PDF, 208 kB)
FS-sak 25/16: 1.gangs behandling (ny behandling) (PDF, 110 kB)
FS-sak 33/16: (PDF, 26 kB)1.gangs behandling - utsatt behandling av enkelt tema
FS-sak 120/16: 2.gangs behandling (PDF, 130 kB)   Resyme innspill m/kommentarer (PDF, 246 kB)
KS-sak 3/17: Endelig vedtak (PDF, 55 kB)

Planprogram (PDF, 445 kB)

 


 

 

 

Login for redigering