Høyesterett har avsagt dom i ankesak om reservasjonsrett for fastleger

Høyesterett har avsagt dom i ankesaken om reservasjonsrett for fastlege ved Sauherad Legesenter. Sauherad tapte saken.

Høyesterett sin dom er endelig og kan ikke påklages.

Jeg er svært overrasket og skuffet over resultatet i denne saken, og over dommen som åpner for at fastleger kan reservere seg av samvittighetsgrunner i sin fastlegepraksis i kommunene uttaler Mette Haugholt, ordfører i Sauherad.

Sauherad kommune har handlet i tråd med nasjonale styringssignaler for fastlegeordningen og fulgt opp pålegg fra statens helsetilsyn. I tillegg har saken vært av nasjonal interesse ifht til dagens praksis innenfor fastlegeordningen og dommen vil ha konsekvenser for mange kommuner.

Kommunestyret skal behandle saken torsdag 18.10.2018. Rådmannen tilrår at kommunen går i dialog med statlige myndigheter for å få dekket de økonomiske kostnadene kommunen har hatt i denne saken.

Kontaktpersoner

  • Mette Haugholt tlf.: 995 59 690
  • Frode Lauareid tlf.: 976 69 018