Grensejustering - Sauherad

sauheradkommune.jpg - Klikk for stort bilde

Fylkesmannen i Telemark orienterer om prosessen videre

FMT - våpenskjold - Klikk for stort bilde

 

 

GRENSEJUSTERING – SAUHERAD OG NOTODDEN – ORIENTERING

I samsvar med vedtak i Sauherad kommunestyre har Sauherad kommune 09082016 søkt om at en grensejustering mot Notodden kommune utredes. Notodden kommunestyre har stilt seg positiv til dette. Søknaden er fremmet i forbindelse med kommunereformen. Den er en del av intensjonsavtalen mellom Sauherad og Bø kommuner og er en oppfølging av opinionsundersøkelsen i Sauherad i mars/april 2016.

Søknaden gjelder Angard og Hjuksebø grunnkrets. Grensene ønskes justert slik at disse kretsene legges til Notodden kommune. I brev av 07092016 ble det fremmet et eget innbyggerinitiativ, hvor det bes om at grensejusteringen også omfatter områdene Klevar og Sunds. Denne utvidelsen er ikke bifalt av Sauherad kommunestyre.

Søknaden gjelder spørsmålet om dette er en grensejustering som bør utredes nærmere. Her må det vurderes om slik utredning skal avgrenses til Angard og Hjuksebø, slik kommunestyret har vedtatt, eller om den også bør omfatte Klevar og Sunds, slik innbyggerinitiativet ber om.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar stilling til om slik utredning skal settes i gang. Fylkesmannen har forberedt saken og oversendt den til departementet.

Kommunaldepartementet arbeider nå med en proposisjon om kommunestrukturen. Den skal legges fram for Stortinget før påske. Grensejusteringen blir ikke omtalt i denne. Departementet har i brev av 15022017 orientert om at spørsmål om utredning av grensejusteringer vil bli tatt opp straks etter Stortingets vedtak om kommunesammenslåinger. Fylkesmannen vil derfor anta at spørsmål om utredning av grensejustering mellom Sauherad og Notodden vil bli avklart før sommeren.

Etter inndelingsloven vil det i denne saken være Kommunaldepartementet som har ansvaret for utredning av grensejusteringen. Det vil imidlertid være naturlig at departementet bruker fylkesmannen til å organisere og gjennomføre utredningen. Dette er også vanlig praksis.

Hva en slik utredning skal omfatte, vil variere fra sak til sak. I de fleste sakene vil det være aktuelt å få klarlagt forhold som areal, geografi og folketall, demografiske utviklingstrekk, flytteaktivitet og pendling, næringsliv, kommunale tjenester og bruken av dem, kommunikasjonsforhold m.v.

Hvordan innbyggerne bør involveres må avklares. Det vil også være viktig med synspunkter fra grunneiere og andre som har rettigheter i det aktuelle området. Fylkesmannen vil samarbeide tett med kommunen om dette.

Kommunaldepartementet avgjør om og når saken er tilstrekkelig opplyst. Deretter treffer departementet sitt vedtak om grensejusteringen.

Når en grensejustering blir gjennomført og et område i en kommune blir overført til en annen kommune, må det skje et etterfølgende oppgjør. Dette vil særlig gjelde offentlig eiendom som veier, gater, bruer, bygninger og andre typer anlegg. Inndelingsloven har også regler om en grensejusterings virkning på gjeldende arealplaner og andre kommunale forskrifter og vedtekter, samt overgangsregler når det gjelder til hvilken kommune innbyggerne i grenseområdene vil ha skatteplikt.

Alt dette blir det informert grundig om når et eventuelt justeringsvedtak foreligger.

Skien, 13032017

 

Kari Nordheim-Larsen

Publisert av Marte Midttun Lie. Sist endret 15.03.2017
Login for redigering