Artikkel (1)

Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2 - offentlig ettersyn

Plangrense varsel - Klikk for stort bilde I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk at Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2, gbnr 78/93 på Gvarv, legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 2. juni 2017.

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 20.04.2017

Plangrense varsel - Klikk for stort bilde

Planen som har planID 09322016 er utarbeidet av Norsjø Arkitekter as på vegne av Solheim Lie as.

Planen legger til rette for leilighetsbygg med 12 leiligheter i tre etasjer og med garasjekjeller. Ved kjøp av eiendommen som nå reguleres har utbygger forpliktet seg til å legge til rette for 15 parkeringsplasser for helsesenteret. Parkeringsbehov til leilighetsbebyggelsen løses med garasjekjeller. Adkomst til parkeringsareal skal skje fra Erik Werenskioldsveg.

Planforslaget legger opp til at adkomstveg til helsesenteret fra Gvarvgata (oversiden) flyttes nærmere Gvarv sentrum. Denne adkomsten skal kun brukes av ambulanser og transport av funksjonshemmede. Planforslaget legger også til rette for breddeutvidelse av Kjetil Skogens veg forbi helsesenteret, samt fortau.

Planforslaget vurderes å være i tråd med overordna plan (kommuneplanens arealdel).

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 342 kB)
Planbestemmelser (PDF, 66 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 685 kB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) (PDF, 736 kB)
UNPT-sak 019/17 (PDF, 62 kB)
Situsjonsplan (PDF, 2 MB)
Illustrasjoner (PDF, 515 kB)
Grunnrapport (PDF, 2 MB)
Prøvegraving (PDF, 555 kB)

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen eller innen 2. juni 2017. Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 35957033 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no.

 

 

 

.

Login for redigering