Detaljregulering for nye Sauherad barne- og ungdomsskole planid 09342017 - offentlig ettersyn

Avgrensning planområdet - Klikk for stort bilde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 03.12.2018 at Detaljreguleringsplan for Sauherad barne- og ungdomsskole legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 15. februar 2019. 

Formålet med planen er å legge til rette for ny barne- og ungdomsskole med kulturskole for 1-10 trinn og flerbrukshall/idrettshall med tilhørende infrastruktur. Ny skole dimensjoneres for 450 elever og 70 lærere. Planforslaget legger også til rette for at etablert idrettsanlegg kan videreføres og videreutvikles. Det er i planarbeidet lagt vekt på å legge til rette for gode og trygge uteområder. Det har i den sammenheng vært vesentlig å lage en plan som separerer aktivitetsområder fra trafikkområder. Det legges også til rette for effektiv og trygg adkomst inn og ut av skoleområdet for gående og syklende.

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser ikke krav om konsekvensutredning. Planområdet dekker et areal på ca. 72 daa.

Dokumenter knyttet til planforslaget:
Plankart (PDF, 497 kB)
Planbestemmelser (PDF, 335 kB)
Planbeskrivelse med ROS (PDF, 2 MB)
UNPT-sak 067/18 (PDF, 75 kB)
Landskapsplan (PDF, 2 MB)
Notat landskapsplan (PDF, 942 kB)
Foreløpige skisser (PDF, 8 MB)
Perspektivskisser (PDF, 794 kB)
Støyberegning (PDF, 132 kB)
Støyberegning vedlegg 3 (PDF, 252 kB)

Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen innen 15. februar 2019.

Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no

Fant du det du lette etter?