Artikkel (1)

Reguleringsplan Hørte sentrum, omregulering B6 - melding om vedtak

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

Planområde innenfor stiplet strek - Klikk for stort bildePlanområde innenfor stiplet strek

Publisert av Øyvind Dahle. Sist endret 30.06.2017

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 15.06.2017 vedtatt reguleringsendring med planid 10112015 av reguleringsplan for Hørte med planID 10042002.  Planen berører gbnr 88/111, 86/22, 88/75 med flere. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette etablering av boliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca 16 daa.

Plandokumneter
Plankart (PDF, 599 kB)
Bestemmelser (PDF, 26 kB)
Beskrivelse (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 664 kB)
Saksdokument (PDF, 78 kB)
Tilleggsdokument til UNPT-sak (PDF, 45 kB)
Kartutsnitt til tilleggsdokument UNPT-sak (PDF, 226 kB)


Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 07.08.2017.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Login for redigering