Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Formålet med tjenesten

Oppdatert: 12.03.2010 Midt-Telemark PPT er en interkommunal tjeneste for kommunene Bø, Nome og Sauherad og Opplæringsetaten i fylkeskommunen. I tillegg har kontoret et tyngdepunktfunksjon for Tinn, Notodden og Hjartdal PPT. PP-tjenesten er en kommunal hjelpeinstans som skal bistå barnehager, skoler, elever/lærlinger i videregående opplæring og voksenopplæring i deres arbeid med å legge til rette for gode utviklings- og læringsbetingelser for alle. Tjenesten skal bidra til å styrke handlingskompetansen til skoler og barnehager i arbeidet mot en inkluderende skole som gir alle et tilpasset opplæringstilbud.

Hvem får tjenesten?

Barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Samarbeid med foreldre, skoler og barnehager er sentralt i dette. I praksis omfatter hjelpen barn i førskolealder, elever i grunnskolen, samt voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Hva omfatter tjenesten?

Bakgrunnen for en henvisning til PPT er ofte at foresatte og/eller barnehage/skole opplever at et barn ikke utvikler og lærer som forventet. Spørsmålet kan være om barnet har sammensatte-, emosjonelle- eller spesifikke lærevansker som hindrer læring. PPT foretar observasjoner og utredninger, gir veiledning til barnehager/skoler/foreldre, og er med i ulike typer samarbeidsmøter. Der det foreligger mistanker om uviklingsforstyrrelser eller andre alvorlige vansker, viderehenvises saken til andre hjelpeinstanser (eks. habiliteringstjeneste, barne- og ungdomspsykiatri). Midt-Telemark PPT arbeider også systemrettet mot skoler og barnehager med fokus på å: - være en tydelig samarbeidspartner i organisering og systemutvikling for barnehage og skoler - være aktive deltakere i utviklingsarbeid i skolen og barnehagen, rådgivende i forhold til organisering, tiltaksvurdering, tilrettelegging osv. - etablere og lede faglige nettverk på tvers av skoler og barnehager - utvikle godt samarbeid med andre kommunale instanser som det er naturlig å samarbeide med PPT skal utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. Eksempler på områder der det stilles krav om sakkyndig vurdering fra PPT: - retten til spesialundervisning - rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - utsatt/framskutt skolestart - inntak på særskilte vilkår i videregående skole - søknader om hjelpemidler/utstyr

Hvordan få tjenesten?

Det er utarbeidet eget henvisningskjema for PPT som kan lastes ned og fylles ut ved å klikke her. Oftest skjer henvisningen i et samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre. Også helsestasjonen, lege/legespesialist og barnevernet kan være aktuelle henvisere sammen med foreldre. Foreldre og/eller elever kan selv ta kontakt med PPT for henvisning.

Betingelser for å få tjenesten

Før henvisning til PPT skal barnehage eller skole ha foretatt de nødvendige undersøkelser selv, og de skal ha prøvd ut og vurdert ulike tiltak. Dersom henvisningen skjer direkte fra foreldre eller eleven selv, stilles ikke slike krav. Henvisning forutsetter samtykke fra foreldre.

Behandlingstid

Alle som henviser saker vil få skriftlig svar innen tre uker. PPT påbegynner sitt arbeid så snart som mulig. Vi har i perioder ventelister. Dette vil det i så fall bli informert om. Saksbehandlingstiden vil variere. I noen tilfeller avslutter vi saken etter ferdigstilt utredning. Ofte er barnets/elevens vansker av en slik art at tjenester fra PPT er nødvendig gjennom hele opplæringen.

Pris / Gebyr

Tjenesten er gratis.

Lovhjemmel

For ytterligere informasjon kontakt

Leder Unni Lunde Stub-Jakobsen Telefon: 35957270 Mobil: 99598507 E-post: unni.lunde.stub-jakobsen@midt-telemark.no
Sist endret 28.01.2014
Login for redigering